загрузка...
Біологія

Біологія (13)

Будова й утворення статевих клітин

Цілі уроку: ознайомити учнів з особливостями будови й утворення статевих клітин та їх зна­ченням для живих організмів, докладно розглянути стадії мейозу, розвивати вміння аналізу й синтезу інформації, виховувати позитивне ставлення до при­роди та культуру спілкування.

Обладнання й матеріали: таблиці або слайди презентації зі схема­ми гаметогенезу та мейозу й зображень статевих клітин різних організмів.

Базові поняття й терміни: сперматозоїд, головка, шийка, хвіст,

акросома, гаметогенез, сперматогенез, сім’яники, яйцеклітина, овогенез, яєч­ник, мейоз.

ХІД УРОКУ

I. Організаційний етап

II. Актуалізація опорних знань і мотивація навчальної діяльності учнів

Питання для бесіди

1. Чим відрізняються між собою нестатеве і статеве розмноження?

2. Які характерні ознаки статевого розмноження?

3. Які приклади статевого розмноження можна навести у тварин?

4. Які приклади статевого розмноження можна навести в рослин?

5. Які переваги має статеве розмноження?

6. Які недоліки має статеве розмноження?

Статеве розмноження організмів

Цілі уроку: ознайомити учнів з різними способами розмноження живих організмів, доклад­но розглянути способи статевого роз­множення, розвивати вміння аналітично мислити, виховувати позитивне ставлен­ня до живих організмів.

Обладнання й матеріали: таблиці або слайди презентації зі схема­ми життєвих циклів живих організмів і зображень різновидів нестатевого та статевого розмноження.

Базові поняття й терміни: статеве розмноження, жіноча стать,

чоловіча стать, статеві клітини, сперма­тозоїди, яйцеклітини, запліднення, гер­мафродити, роздільностатеві організми, поліембріонія, партеногенез.

ХІД УРОКУ

I. Організаційний етап

II. Актуалізація опорних знань і мотивація навчальної діяльності учнів

Питання для бесіди

1. Чим відрізняються між собою нестатеве і статеве розмноження?

2. Які характерні ознаки нестатевого розмноження?

3. Які способи нестатевого розмноження є у тварин?

4. Які способи нестатевого розмноження є у рослин?

5. Які переваги має нестатеве розмноження?

6. Які недоліки має нестатеве розмноження?

 Нестатеве розмноження організмів

 

Цілі уроку: ознайомити учнів з різними способами розмноження живих організмів, до­кладно розглянути способи нестатевого розмноження, розвивати вміння аналі­тично мислити, виховувати позитивне ставлення до живих організмів. Обладнання й матеріали: таблиці або слайди презентації зі схема­ми життєвих циклів живих організмів і зображень різновидів нестатевого роз­множення.

Базові поняття й терміни: розмноження, нестатеве розмноження,

вегетативне розмноження, спори, живці, простий поділ, брунькування, фрагмен­тація.

ХІД УРОКУ

I. Організаційний етап

II. Актуалізація опорних знань і мотивація навчальної діяльності учнів

Питання для бесіди

1. Які основні властивості живих організмів вам відомі?

2. Чому розмноження є обов’язковою ознакою живих організмів?

3. Які способи розмноження ви вивчали в попередніх класах?

III. Вивчення нового матеріалу

Розповідь учителя з елементами бесіди

Наступність поколінь у природі здійснюється завдяки розмно­женню організмів. Розмноження — це здатність організму залиша­ти потомство, тобто відтворювати собі подібних. У природі існують два типи розмноження організмів: нестатеве і статеве.

Нестатеве розмноження — утворення нового організму з од­нієї або групи клітин вихідного материнського організму, у ході якого не утворюються статеві клітини й не відбувається статевого

процесу. У цьому випадку в розмноженні бере участь тільки одна батьківська особина, що передає свою спадкову інформацію дочір­нім організмам. Нестатеве розмноження відбувається за рахунок мітозу.

Для рослинних організмів часто використовують також термін вегетативне розмноження, яким позначають варіант нестатевого розмноження у ході якого не утворюються спеціалізовані структу­ри або органи, а нові організми утворюються з неспеціалізованих фрагментів організму багатоклітинної рослини.

Заповнення таблиці

Зоологія. Тип Плоскі черви. Тести 

1.      Визначте, що знаходиться у проміжках між органами плоских червів:

а)      первинна порожнина тіла;    г) паренхіма;

б)      вторинна порожнина тіла;    д) змішана порожнина тіла.

в)      кишкова порожнина;

2.      Вкажіть, що собою являє паренхіма плоских червів:

а)      різновид епітеліальної тканини;

б)      різновид сполучної тканини;

в)      різновид м’язової тканини;

г)       різновид нервової тканини;

д)      безструктурну речовину.

3.      Виберіть правильне твердження про анаеробне дихання:

а)      здатність організмів дихати без спеціалізованих органів дихання, отримуючи кисень шляхом дифузії через покриви;

б)      здатність водних організмів дихати під водою без спеціалізованих органів дихання, отримуючи кисень шляхом дифузії через покриви;

в)      дихання киснем, який надходить в організм через зябра або легені;

г)       здатність організмів розщеплювати складні органічні сполуки до про­стих із метою отримання енергії для життєдіяльності без участі кисню;

д)      здатність організмів отримувати кисень із продуктів харчування.

4.      Вкажіть, хто з названих тварин належить до плоских червів:

а)      шершень;                      г) трубочник;

б)      гострик дитячий;                  д) лейшманія;

в)      трихінела;                     е) котячий сисун.

5.      Назвіть плоского черва, для якого характерний прямий розвиток:

а)      печінковий сисун;        г) бичачий ціп’як;

б)      ехінокок;                       д) широкий стьожак.

в)      молочно-біла планарія;


Зоологія. Тип Круглі черви, або Первиннопорожнинні. Тести

1.      Виберіть ознаку, характерну для круглих червів:

а)      зазвичай гермафродити;

б)      мають черевний і ротовий присоски;

в)      проміжки між органами заповнені паренхімою;

г)       наявна первинна порожнина тіла.

2.      Назвіть шар щільної речовини, який виділяється гіподермою кру­глих червів і покриває поверхню їх тіла:

а)      пелікула;             г) кутикула;

б)      глікокалікс;         д) гіподерма.

в)      черепашка;

3.      Назвіть епітеліальну тканину, що покриває тіло круглих червів:

а)      пелікула;                                г) кутикула;

б)      шкірно-м’язовий мішок;       д) клітинна мембрана.

в)      гіподерма;

4.      Вкажіть, якої системи органів немає у круглих червів:

а)      статевої;     г) травної;

б)      нервової;   д) видільної.

в)      дихальної;

5.      Оберіть, що із названого вперше з’являється у круглих червів:

а)      центральна нервова система;

б)      задній відділ кишечника;

в)      яєчники;

г)       кровоносна система;

д)      видільна система.

Сторінка 1 з 3
 
Виктор Новосад на сервере Стихи.ру
загрузка...
« Освітній портал »   2013 р.